Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.
Omazu, eenmanszaak

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sander van den pas
Leonard roggeveenstraat 5
1321 JJ, Almere
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 62533673
Btw-identificatienummer: NL001909465B87

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.Op al onze leveringen, offertes, overeenkomsten en transacties ook op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument/afnemer zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke u kunt vinden op: www.Omazu.com

 1. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van consument/zakelijke afnemer wordt doorOmazu uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Tenzij schriftelijk aan de ondernemer wordt medegedeeld met welke voorwaarden de afnemer het oneens is, hierop zal de Ondernemer dan ingaan, en een uitspraak doen.

 1. Omazu is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die consument/zakelijke afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en materiële en immateriële schade.
 2. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst (ook op afstand) en wordt tevens beschikbaar gesteld op de website.
 3. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of afbeeldingen binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument/afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondenemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 1. 3. Het annuleringsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten en leveringen buiten de EU
  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twee maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Artikel 6- Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer
beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze
waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product
dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn, door middel van het volledig ingevuld en ondertekend modelformulier voor herroeping, aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
  verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer schriftelijk / digitaal aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 8 –  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alleen de betaling(en) van de consument van het product na ontvangst van de/het geretourneerde product(en).   De door de Ondernemen gemaakte leverings-verzendkosten zijn uitgesloten van vergoeding.  Ondernemer mag  wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument met bewijsmateriaal aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel en bankrekeningnummer dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
 4. De
  terugbetaling hoort binnen maximaal 14 dagen plaats te vinden.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Aanbiedingen; Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4.In geval van fraude of misbruik, heeft de ondernemer het recht om garantie te laten vervallen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.De ondernemer is niet aansprakelijk voor de levertijd, de leverings voorwaarden zijn dan ook alleen indicatief.

Artikel 12 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en of grondstof verhoging door de producent.
 4. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 5. De in het aanbod aan consument van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 – Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. All betalingen betreffen een vooruitbetaling.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €75,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14. Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over  een service klachten procedure, eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt door middel van een e-mail aan;  [email protected]

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer met de volgende informatie:

-Aankoopdatum

-Kopie bon/factuur

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14-30 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord
 2. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 

Alle aan de consument/ zakelijke afnemer geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 16. Overmacht 

1. Indien de ondernemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens consument/afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft consument/afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet door de ondernemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. De ondernemer zal de consument/afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Thanks! Copy your coupon code

10%welcome

Welkom bij OMAZU, krijg direct 10% korting !
De waardering van www.omazu.com bij WebwinkelKeur Reviews is 8.5/10 gebaseerd op 228 reviews.